NEWS & EVENTS

Vježba “Mysterious Spill” – Zadar 2019

06. 12. 2019.

ATRAC je pripremio i sudjelovao u organizaciji vježbe koju je Županijski operativni centar Zadarske županije održao u srijedu, 04. prosinca 2019., u Zadarskom akvatoriju.

Uz aktivnosti koje provodi ŽOC, a odnose se na uzbunjivanje i upravljanje incidentom, vježba „MYSTERIOUS SPILL 2019“ uključivala je mobilizaciju i korištenje stvarne postojeće dostupne opreme na području Zadarske županije.  Vježba „MYSTERIOUS SPILL 2019“ odvijala se u stvarnom vremenu (real time), a članovi tima koji upravlja Vježbom vodili su evidenciju o kronološkom slijedu svih odluka, odgovora, poduzetih radnji, poruka poslanih i primljenih tijekom Vježbe i ostalih relevantnih događaja. U vježbi su korištene kokice (popcorn) koje su oponašale razliveno ulje na površini mora.

Pored ATRAC-a kao nadzornog tijela, u vježbi su sudjelovali ŽOC Zadarske županije, Lučka kapetanija Zadar, Pomorska policija Zadar te tvrtka Ciklon d.o.o. čiji su djelatnici i oprema bili uključeni u provedbu intervencije.

Vježba je organizirana u svrhu utvrđivanja potrebnog vremena reagiranja, provjere uvježbanosti timova za reagiranje, stanja postojeće opreme te utvrđivanja potrebe za dodatnom specijaliziranom opremom za uspješnu provedbu mjera reagiranja kod iznenadnog onečišćenja mora.

Provedba vježbe bila je uspješna uz kvalitetna opažanja te komentare i prijedloge koji će koristiti za unaprjeđenje sustava upravljanja i reagiranja u Zadarskoj županiji.