PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ATRAC uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti ATRAC-u:

  • putem telefona na broj +385 51 847 848
  • putem faxa na broj +385 51 847 849
  • putem elektroničke pošte: info@atrac.hr
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Janka Polića Kamova 19, 51000 Rijeka od 08.00 do 16.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Vedran Martinić, ravnatelj

e-pošta: vedran.martinic@atrac.hr
tel: +385 51 847 846

Interni Pravilnik o zaštiti podataka

Privola za prikupljanje osobnih podataka (građani)

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)

ATRAC ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14.

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100