NEWS & EVENTS

Vježba “ADRIATIC 2018”, SPLIT, 21 – 25. svibnja 2018.

U Splitu je od 21. do 25. svibnja 2018., u sklopu istoimenog projekta, održana terenska vježba “ADRIATIC 2018”. Cilj vježbe je podizanje razine pripravnosti te koordinacija aktivnosti uključenih jadranskih zemalja u pogledu zaštite ljudskih života i morskog okoliša.

U projektu je sudjelovala Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH, kao koordinator, zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture RH, Upravom za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije te Upravom za izvanredne situacije Crne Gore. ATRAC je sudjelovao u vježbi kao dio kontrolnog tima (EXCON) s bazom u Divuljama, gdje se odvijala sva komunikacija sa timovima na moru.

Vježba je održana u Kaštelanskom zaljevu, a uključivala je organizaciju i provedbu zajedničke vježbe suzbijanja onečišćenja na moru i na obali, gašenja požara na brodu te traganja i spašavanja nestalih osoba u moru. S obzirom na nedovoljne nacionalne kapacitete, vježba je uključivala i aktivaciju sustava međunarodne pomoći, u obliku specijaliziranih timova za gašenje požara na brodu te za uklanjanje onečišćenja na moru i na obali. Aktivirane su vatrogasne snage Nizozemske i Švedske, pomorske snage Slovenije i Crne Gore, kao i EMSA-in brod Marissa N, specijaliziran za reagiranje na otvorenom moru, koji se nalazi u stanju pripravnosti u Trstu. Također je, po prvi puta u Hrvatskoj, testirana EMSA-ina oprema za suzbijanje onečišćenja na moru, koja se nalazi u novouspostavljenom Equipment Assistance Service (EAS) centru u Ravenni.

U sklopu vježbe održana je i radionica na temu suzbijanja onečišćenja na moru, u sklopu koje je ATRAC prezentirao Procjenu rizika od iznenadnih onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj, koja je početkom godine izrađena za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dodatne informacije o vježbi, zajedno sa slikama i snimkama, moguće je naći na nekoliko domaćih portala.