NEWS & EVENTS

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

08. 02. 2023.

– NATJEČAJ JE NEAKTIVAN –

 

Na temelju članka 38., stavak 1. i članka 40. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 14., stavak 1., točka 4. i članka 19. Statuta Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, članka 8. Odluke o osnivanju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“ i Odluke Upravnog vijeća Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora od 3. veljače 2023. godine, Upravno vijeće Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora raspisuje sljedeći

 

Za imenovanje ravnatelja Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora utvrđuju se sljedeći uvjeti:

  • visoka stručna sprema i najmanje 7 godina radnog iskustva, ili viša stručna sprema i najmanje 10 godina radnog iskustva, na području pripravnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora,

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje obavezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osnovne iskaznice ili drugog odgovarajućeg dokumenta),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo),
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
  • pisani prijedlog plana razvoja i okvirni program rada Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora za četverogodišnje razdoblje.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine, uz probni rok u trajanju od 3 mjeseca.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: „Jadranski edukativno-istraživački centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Rijeka, J. P. Kamova 19 s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obavješten u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.