Edukacija

Ključna uloga Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora je edukacija osoblja jadranskih uključenih u nacionalni i područni/regionalni sustav pripravnosti i reagiranja na onečišćenja mora, uključujući izljeve ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari.

Cilj ATRAC-a je kroz edukaciju:

  1. Ojačati kapacitete obalnih jadranskih područja/regija i država, i razviti i omogućiti suradnju među njima na području spremnosti za i reagiranja na incidente koji uzrokuju onečišćenje i koji iziskuju hitne intervencije ili druge oblike neodložnoga reagiranja.
  2. Pomagati obalnim područjima/regijama država smještenih na obalama Jadranskoga mora i samim državama, ako to zatraže, pri razvijanju njihovih sposobnosti za reagiranje na incidente koji rezultiraju ili mogu rezultirati onečišćenjem mora i obalnoga područja uljem ili drugim opasnim i štetnim tvarima, te omogućiti razmjenu informacija, tehnološku suradnju i edukaciju.
  3. Pomoći pri osnivanju područnih/regionalnih sustava spremnosti i reagiranja i promicati dijalog i razmjenu relevantnih informacija o operativnim, tehničkim, znanstvenim, pravnim i financijskim pitanjima, usmjerenim na provođenje koordiniranih akcija na razini nacionalnih i područnih/regionalnih tijela nadležnih za provođenje relevantnih planova za izvanredna stanja.
  4. Poticati nacionalnih i područnih/regionalnih ustanova i relevantnih industrija da rade na istraživanju pitanja vezanih uz iznenadna onečišćenja mora, uključujući istraživanje utjecaja na okoliš, materijala i tehnika koje se koriste pri reagiranju, a od osobitoga su značaja za jadransku regiju.

 

U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
MORA NAZOVITE

+385 91 15 44 100