NEWS & EVENTS

Edukacija u sklopu projekta PEPSEA

24. 02. 2022.

U sklopu projekta PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution, ATRAC je 22. i 23.02.2021. isporučio dvodnevnu edukaciju u Zadru i općini Sali na Dugom otoku. Polaznici su bili pripradnici Javne vatrogasne postrojbe Zadra i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali, a edukacija se temeljila na reagiranju na iznenadna onečišćenja mora u zatvorenim morskim područjima.

Uz edukaciju, održana je i demonstracija opreme nabavljene u sklopu projekta, a koja je dana na korištenje Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije. Drugi dan edukacije održan je u općini Sali, te su tada prisustvovali i predstavnici općine, turističke zajednice, parka prirode Telašćica te lokalno stanovništvo i mediji, nakon čega je organiziran obilazak pilot lokacije na kojoj je postavljan dio nabavljene opreme.

Ovo je prva od četiri edukacije koje ATRAC planira isporučiti u projektu PEPSEA čiji cilj je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije.